Privacyverklaring HSV Ons Genoegen-Almere

PRIVACYVERKLARING VAN HSV ONS GENOEGEN-ALMERE
HSV Ons Genoegen-Almere is gevestigd in Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40061012. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Ons Genoegen-Almere verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Ons Genoegen-Almere verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
c. als u vrijwilliger wordt bij de vereniging.

1.2 HSV Ons Genoegen-Almere heeft toegang tot de volgende (persoons)gegevens van haar leden welke worden opgeslagen bij (en beveiligd door) Sportvisserij Nederland:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
—- HSV Ons Genoegen-Almere maakt geen gebruik van browsercookies —

1.3 HSV Ons Genoegen-Almere kan deze gegevens gebruiken voor:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Ons Genoegen-Almere per e-mail: info@hsvog.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Ons Genoegen-Almere persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Ons Genoegen-Almere met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Ons Genoegen-Almere.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Ons Genoegen-Almere zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Ons Genoegen-Almere treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 HSV Ons Genoegen-Almere kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Nederland;
• Bestuur en commissieleden van HSV Ons Genoegen-Almere (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Ons Genoegen-Almere verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Almere, 9 mei 2018.