Op 22 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met aanpassing van het bestemmingsplan ‘Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos’. Door deze aanpassing wordt het mogelijk een camping te vestigen op het Schateiland. Op 1 november 2018 verlaat camping Waterhout haar huidige locatie in de nabijheid van het Weerwater, om te verhuizen naar het Schateiland. Het is de bedoeling om op de nieuwe locatie in april 2019 van start te gaan.

Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 30 mei 2018 heeft de Raad van State het verzoek om schorsing afgewezen. Hierdoor is het mogelijk voor gemeente en camping om te beginnen met de voorbereidingen van de realisatie van de nieuwe camping. De allereerste activiteiten, het aanvoeren van zand, beginnen woensdag 27 juni.

Welke werkzaamheden vinden wanneer plaats?
Voor de inrichting van de camping moet zwaar materieel naar het eiland worden vervoerd. Dat kan niet over de bestaande beweegbare brug. Daarom komt ten noorden daarvan een tijdelijke brug met een beweegbaar deel. Voor deze nieuwe tijdelijke brug is de aanleg van een bouwweg noodzakelijk. Hiervoor wordt zand uit Noorderplassen-West gebruikt. Dit zand wordt vanaf morgen (woensdag 27 juni) met vrachtauto’s aangevoerd. In totaal is dit zo’n 2000 m3 zand oftewel 80 tot 100 vrachtauto’s. Voor deze bouwweg is het rooien van maximaal vier bomen nodig. Een ecoloog heeft inmiddels vastgesteld dat in de betreffende bomen niet genesteld of gebroed wordt.

De aanleg van de bouwweg start op 2 juli. Vanaf 9 juli start de aanleg van de tijdelijke brugconstructie. Deze brugconstructie heeft een open deel. Tot de start van de werkzaamheden op het eiland zelf (vanaf 14 augustus) blijft deze brug open. De aannemer van de camping begint zijn inrichtingswerkzaamheden op 14 augustus 2018. De eerste werkzaamheden zijn het rooien van bomen en het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden. Vanaf 10 augustus is het terrein ook officieel bouwterrein en is er geen dagrecreatie meer mogelijk op het Schateiland.

Samengevat:
27 juni: In totaal brengen 80 tot 100 vrachtauto’s 2000 m3 zand naar het Schateiland, inclusief rooien van maximaal 4 bomen. Dit neemt enkele dagen in beslag
2 juli: Start aanleg bouwweg
9 juli: Start aanleg tijdelijke brugconstructie
14 augustus: Start aanleg camping, beginnend met het rooien van bomen en grondwerkzaamheden

Belemmering vaarverkeer
Het is onvermijdelijk dat het vaarverkeer hinder ondervindt door de werkzaamheden. Dankzij het beweegbare brugdeel is de doorvaarbaarheid met mastvoerende boten gewaarborgd. In dichte toestand is de doorvaarthoogte ca. 1.80 meter hoog. Doordeweeks is de brug open vóór 07.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur, en na 16.00 uur. In het weekend is de brug de gehele dag open. Met de aannemer is de gemeente nog in gesprek over een meer flexibele openstelling. Dit zou kunnen betekenen dat de brug hoofdzakelijk dicht is als er zwaar vrachtverkeer overheen moet. Nadere informatie hierover volgt nog.

Nieuwe vaargeul
Het doorgaande fietspad langs het Schateiland en de Lepelaarplassen (het Trekvogelpad) zal voorlopig nog open blijven. Als onderdeel van de plannen voor de camping wordt een nieuwe vaargeul door en aan de noordzijde van het Schateiland gemaakt, parallel aan de Galjoottocht. Daarin komt ter hoogte van het Trekvogelpad een beweegbare fietsbrug. Ten tijde van die werkzaamheden, naar verwachting in het najaar, zal het fietspad afgesloten worden.