baggerwerk

In de komende periode worden de Hoge en Lage Vaart gebaggerd. Aannemer “De Heer land en water” verwijdert ca. 150.000 m3 slib uit deze vaarten waarmee de gemiddelde diepte in de vaargeul weer op 3 meter komt. Het verwijderen van baggerspecie uit watergangen is één van de maatregelen die Waterschap Zuiderzeeland neemt om te zorgen voor schoon en voldoende water. De werkzaamheden zijn naar verwachting –>> lees verder op de website van de BCWA